آواز حقانی یا صنم

مضمونِ شعرهای آن اخلاقی، عاشقانه و مسائل دینی است. حقانی که از مقام ها و رپرتوآر آوازی رایج در موسیقی مازندران است، معمولا در مجالس بزرگ سالان اجرا و خوانده می شود.
احمد محسن پور، در کتابِ «در جستجوی نغمه  های گم شده» صفحه ی 38 می نویسد:
«فرم دوازدهم معروف